Allmänna villkor

1. Allmänt

(1) Hello-Oskar.se är en tjänst som tillhandahålls av GIS House and Garden Internet Shop GmbH, Rathausstraße 4, 20095 Hamburg, handelsregister HRB som sökts vid Hamburgs distriktsdomstol, momsregistreringsnummer DE343793560, skatteregistreringsnummer 48/731/05602, e-post: info@hello-oskar.se (nedan kallad Hello-Oskar.se).

(2) Alla affärsrelationer som uppstår mellan Hello-Oskar.se och dess kunder genomförs på grundval av följande allmänna villkor i den version som gäller vid beställningstillfället, i den mån inga enskilda avtalsöverenskommelser har ingåtts. Individuella avtalsöverenskommelser föregår dessa allmänna villkor.

(3) Kund i den mening som avses i dessa allmänna villkor är i princip både konsument i den mening som avses i § 13 i den tyska civillagen (BGB) och företagare i den mening som avses i § 14 i den tyska civillagen (BGB). Användningen av begreppet "kund" är könsneutral.


2. Anbud, ingående av avtal, formulär

(1) Presentationerna av produkterna i webbutiken ska förstås som icke-bindande erbjudanden från Hello-Oskar.se. Genom att klicka på knappen "Skicka beställning" förklarar och lämnar kunden ett bindande avtalserbjudande om att köpa de varor som finns i kundvagnen. Kunden får en bekräftelse via e-post om att Hello-Oskar.se har mottagit hans beställning och kommer att kontrollera den. Hello-Oskar.se förklarar att erbjudandet accepteras genom ett bekräftelsebrev i textform eller genom leverans av varorna.

(2) Vid elektroniska affärstransaktioner eller vid distansavtal, dvs. avtal som ingås mellan en företagare och en konsument som uteslutande använder sig av medel för distanskommunikation, accepterar Hello-Oskar.se kundens beställningar i enlighet med de tillämpliga villkoren på webbplatsen. Vid skriv- och tryckfel på internetsidan har Hello-Oskar.se rätt att bestrida beställningen.

(3) Informationen i reklambroschyrer, annonser och på webbplatsen utgör ingen förpliktelse för Hello-Oskar.se och kan ändras utan föregående meddelande. Hello-Oskar.se förbehåller sig dessutom rätten att när som helst ändra de produkter som beskrivs i reklambroschyrer, annonser och på webbplatsen utan föregående meddelande.


3 Priser, förfallodag, betalningssätt

(1) Alla angivna priser är bruttopriser (pris inklusive moms). Priserna inkluderar i regel inte frakt-, förpacknings- och installationskostnader; dessa kostnader meddelas separat med varje produktpresentation genom en kostnadsangivelse eller länk till en allmän översikt över fraktkostnader. Vid distansförsäljningsavtal ska ett slutpris inklusive moms och plus frakt- och förpackningskostnader anges när beställningen görs.

(2) När internetsidorna på www.hello-oskar.se uppdateras blir alla tidigare priser och annan information om varor ogiltiga. Den version av prisinformationen som gäller vid tidpunkten för den bindande beställningen ska vara avgörande i varje enskilt fall.

(3) Det slutgiltiga priset förfaller till betalning omedelbart utan avdrag netto kontant med beställningen. Betalning ska ske med bank-/kreditkort (Visa/MasterCard), förskottsbetalning, autogiro eller PayPal. För andra betalningsmetoder, vänligen kontakta Hello-Oskar.se. Checkar och växlar accepteras inte. För varje beställning förbehåller vi oss rätten att inte erbjuda vissa betalningsmetoder och att hänvisa till andra betalningsmetoder. För detta ändamål använder vi tjänsten InfoScore Consumer Data GmbH. Kunddata överförs inte permanent i denna process. Observera att vi endast accepterar betalningar från konton inom Europeiska unionen (EU). Eventuella kostnader för en penningtransaktion ska betalas av dig.

(4) Betalningar anses endast vara avtalsenliga om beloppet betalas kontant eller krediteras ett av hello-oskat.de:s konton utan förbehåll före utgången av den aktuella betalningsfristen. Enligt § 367 i den tyska civillagen (BGB) ska betalningar som kunden gör först krediteras kostnaderna, sedan räntan och slutligen huvudfordran.

(5) Kunden har endast rätt till kvittning om hans motfordran är obestridd eller har fastställts rättsligt. Kunden har endast rätt att utöva en retentionsrätt i den mån hans motfordran grundar sig på samma avtalsförhållande.


4. Leverans

(1) Leverans ska ske genom sändning från lager till den adress som meddelats av kunden, alternativt till ett postombud i enlighet med avtalat fraktbolags procedur.

(2) Krig, strejker, lockout, råvaru- eller energibrist, drifts- eller trafikstörningar, naturkatastrofer och alla andra fall av force majeure som förhindrar, försenar eller gör tillverkningen eller skickandet av varorna oekonomisk utan att Hello-Oskar.se kan lastas för det, befriar Hello-Oskar.se från leveransskyldigheten under den tid och i den utsträckning som störningen pågår. Om avbrottet är längre än två månader har båda parter rätt att frånträda avtalet. Kundens lagstadgade ångerrätt som fastställts vid en tidigare tidpunkt ska inte påverkas. Om leveranskällorna för varorna helt eller delvis upphör är Hello-Oskar.se inte skyldig att fylla på lager hos andra leverantörer i tidigare led. I detta fall har Hello-Oskar.se rätt att fördela den tillgängliga mängden varor med hänsyn till sina egna behov.


5. Avbokningsregler


RÄTT TILL ÅTERKALLELSE

SOM KONSUMENT I DEN MENING SOM AVSES I § 13 I DEN TYSKA CIVILLAGEN (BGB) KAN DU ÅTERKALLA DIN AVTALSDEKLARATION INOM 14 DAGAR UTAN ANGIVANDE AV SKÄL I TEXTFORM (T.EX. BREV, FAX, E-POST) ELLER - OM VARORNA ÖVERLÄMNATS TILL DIG FÖRE TIDSFRISTENS UTGÅNG - GENOM ATT RETURNERA VARORNA. TIDSFRISTEN BÖRJAR LÖPA NÄR DU TAR EMOT DESSA INSTRUKTIONER I TEXTFORM, MEN INTE FÖRRÄN MOTTAGAREN HAR MOTTAGIT VARORNA (VID ÅTERKOMMANDE LEVERANSER AV LIKNANDE VAROR INTE FÖRRÄN MOTTAGAREN HAR MOTTAGIT DEN FÖRSTA DELLEVERANSEN) OCH INTE HELLER FÖRRÄN VI HAR UPPFYLLT VÅRA INFORMATIONSSKYLDIGHETER ENLIGT ARTIKEL 246 § 2 I FÖRENING MED § 1 MOM. 1 OCH 2 I DEN TYSKA CIVILLAGEN. FÖR ATT IAKTTA ÅNGERFRISTEN RÄCKER DET ATT SKICKA ÅNGERN ELLER VARORNA I RÄTT TID. ÅTERKALLELSEN SKA SKICKAS TILL FÖLJANDE ADRESS


GIS House and Garden Internet Shop GmbH

Ledning: Trutz von Klodt, Nico Kruse

Rathausstrasse 4

20095 Hamburg

info@hello-oskar.se

Tyskland

Hamburg Local Court HRB ansökan

USt-Ident-Nr. ansökt om

Skatt nr. som sökts


FÖLJDER AV ÅTERKALLELSE

VID EN EFFEKTIV ÅTERKALLELSE SKA DE TJÄNSTER SOM BÅDA PARTER HAR MOTTAGIT ÅTERLÄMNAS OCH EVENTUELLA FÖRMÅNER (T.EX. RÄNTA) SKA LÄMNAS TILLBAKA. EVENTUELLA FÖRMÅNER SOM ERHÅLLITS (T.EX. RÄNTA). OM DU INTE KAN ÅTERLÄMNA DEN MOTTAGNA PRESTATIONEN HELT ELLER DELVIS ELLER ENDAST I FÖRSÄMRAT SKICK, MÅSTE DU BETALA OSS ERSÄTTNING FÖR PRESTATIONENS VÄRDE. BETALA OSS ERSÄTTNING FÖR VÄRDET. DETTA GÄLLER INTE FÖR ÖVERLÄMNANDE AV VAROR OM FÖRSÄMRINGEN AV VARORNA UTESLUTANDE BEROR PÅ ATT DE HAR KONTROLLERATS - VILKET SKULLE HA VARIT MÖJLIGT FÖR DIG I T.EX. EN BUTIK. VIDARE KAN DU UNDVIKA SKYLDIGHETEN ATT BETALA ERSÄTTNING FÖR EN FÖRSÄMRING SOM ORSAKATS AV VARORNAS AVSEDDA ANVÄNDNING GENOM ATT INTE ANVÄNDA VARORNA SOM OM DE VORE DIN EGENDOM OCH GENOM ATT AVSTÅ FRÅN ATT GÖRA NÅGOT SOM SKULLE KUNNA FÖRSÄMRA DERAS VÄRDE. VAROR SOM KAN SKICKAS MED PAKETPOST SKA RETURNERAS PÅ VÅR RISK. DU SKA STÅ FÖR KOSTNADERNA FÖR RETURFÖRSÄNDELSEN OM DE LEVERERADE VARORNA MOTSVARAR DE BESTÄLLDA VARORNA OCH OM PRISET PÅ DE VAROR SOM SKA RETURNERAS INTE ÖVERSTIGER ETT BELOPP PÅ 40 EURO ELLER OM DU, I HÄNDELSE AV ETT HÖGRE PRIS PÅ VARORNA, ÄNNU INTE HAR GJORT MOTPRESTATIONEN ELLER EN AVTALSENLIG DELBETALNING VID TIDPUNKTEN FÖR ÅTERKALLELSEN. I ANNAT FALL ÄR RETUREN AV VARORNA KOSTNADSFRI FÖR DIG. SKYLDIGHETER ATT ÅTERBETALA BETALNINGAR MÅSTE UPPFYLLAS INOM 14 DAGAR. TIDSFRISTEN BÖRJAR FÖR DIG MED AVSÄNDANDET AV DIN FÖRKLARING OM ÅTERKALLELSE ELLER VARORNA OCH FÖR OSS MED MOTTAGANDET AV DEM.


6. Överföring av risker

(1) I den mån kunden är en konsument som agerar privat i den mening som avses i § 13 BGB, övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av varorna till kunden vid leverans av varorna.

(2) Risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av varorna övergår till kunden, i den mån kunden är en kommersiellt verksam företagare i den mening som avses i § 14 BGB, vid leveransen av varan till det företag som utsetts att utföra försändelsen; i detta fall ska platsen för utförandet vara det registrerade kontoret för affärsfilialen hos Hello-Oskar.se.

(3) Risken övergår också till kunden om kunden är i dröjsmål med att ta emot den.


7. Förbehåll för äganderätt

(1) I den mån kunden är en konsument som agerar privat i den mening som avses i § 13 BGB, övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av varorna till kunden vid leverans av varorna.

(2) Risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av varorna övergår till kunden, i den mån kunden är en kommersiellt verksam företagare i den mening som avses i § 14 BGB, vid leveransen av varan till det företag som utsetts att utföra försändelsen; i detta fall ska platsen för utförandet vara det registrerade kontoret för affärsfilialen hos Hello-Oskar.se.

(3) Risken övergår också till kunden om kunden är i dröjsmål med att ta emot den.


8. Garanti / Kundtjänst

(1) Kundens garantianspråk regleras av de lagstadgade bestämmelserna, i den mån inga avvikelser följer av följande bestämmelser. Se produktdokumentationen för att avgöra om det finns en tillverkargaranti utöver den lagstadgade garantin. Du kan nå vår kundtjänst för frågor och klagomål vardagar kl. 09:00-12:00 & 13:00-16:00 på telefonnummer 0812111663 79 samt via vår e-postadress: info@hello-oskar.se.

(2) Skador som orsakats av felaktiga eller avtalsstridiga åtgärder från kundens sida vid installation, anslutning, drift eller lagring berättigar inte till några krav mot Hello-Oskar.se. Olämplighet och bristande överensstämmelse med avtalet ska fastställas särskilt enligt tillverkarens specifikationer.

(3) Om kunden är företagare och den beställda tjänsten tillhandahålls för hans kommersiella verksamhet eller frilansverksamhet som egenföretagare, preskriberas hans garantianspråk ett år efter mottagandet av den nya varan. Ovanstående bestämmelser ska inte tillämpas om längre tidsfrister föreskrivs i lag. Entreprenören har inte rätt till några garantirättigheter för begagnade varor.


9. Dataskydd

Hello-Oskar.se uppmärksammar kunden på att de uppgifter som registrerats inom ramen för ingåendet av avtalet kommer att samlas in, behandlas och användas av Hello-Oskar.se i enlighet med den federala dataskyddslagen (BDSG) och lagen om dataskydd vid teletjänster (TDDSG) för att uppfylla de skyldigheter som följer av köpeavtalet.


10. Easy Credit avbetalningsköp

Kompletterande allmänna villkor för easyCredit avbetalningsköp: 1. Omfattning och allmänna användningsvillkor Följande kompletterande allmänna villkor (nedan kallade AGB) gäller mellan dig och näringsidkaren för alla avtal som ingås med näringsidkaren där easyCredit avbetalningsköp (nedan kallat avbetalningsköp) används. I händelse av en konflikt har de kompletterande allmänna villkoren företräde framför alla andra allmänna villkor från handlaren. Avbetalningsköp är endast möjligt för kunder som är konsumenter enligt § 13 BGB (tysk civillag) och som har fyllt 18 år. 2. Avbetalningsköp För ditt köp erbjuder handlaren, med stöd av TeamBank AG Nuremberg, Beuthener Straße 25, 90471 Nürnberg (nedan TeamBank AG), dig avbetalningsköpet som ett ytterligare betalningsalternativ. Handlaren förbehåller sig rätten att kontrollera din kreditvärdighet. För ytterligare information hänvisas till meddelandet om dataskydd vid delbetalning i beställningsavsnittet. Om användningen av avbetalningsköp inte är möjlig på grund av otillräcklig kreditvärdighet eller om handlarens omsättningsgräns är uppnådd, förbehåller sig handlaren rätten att erbjuda dig ett alternativt betalningsalternativ. Avtalet om avbetalningsköp ingås mellan dig och handlaren. Ingen betalning sker, men med delbetalningsköpet bestämmer du dig för att betala av köpesumman i månatliga delbetalningar. Månadsavbetalningarna ska betalas under en bestämd tidsperiod, varvid den sista avbetalningen kan skilja sig från de tidigare avbetalningarna. Äganderätten till varorna förblir förbehållen tills full betalning har skett. De fordringar som uppstår vid användning av avbetalningsköp överlåts av näringsidkaren till TeamBank AG inom ramen för ett löpande factoringavtal. Betalningar kan endast göras till TeamBank AG med skuldbefriande verkan. Utöver den allmänna handelstillsynsmyndigheten är näringsidkaren inte föremål för tillsyn av någon tillsynsmyndighet. Klagomål kan riktas till näringsidkaren per brev eller e-post. Med hjälp av det SEPA-autogiromedgivande som utfärdats i samband med delbetalningsköpet ger du TeamBank AG tillstånd att genom SEPA-autogirering ta ut de betalningar som ska göras genom delbetalningsköpet från ditt löpande konto som du angett i beställningsprocessen hos det kreditinstitut som anges där. Inkassot kommer att ske tidigast på det datum som anges i förhandsbeskedet/förhandsbeskedet. Ett senare, snabbare uttag kan komma att ske. Om det sker en minskning av köpeskillingsbeloppet mellan förhandsbeskedet och förfallodagen (t.ex. på grund av kreditnotor) kan det debiterade beloppet skilja sig från det belopp som anges i förhandsbeskedet Du måste se till att det finns tillräckliga medel på ditt löpande konto vid tidpunkten för förfallodagen. Din bank är inte skyldig att genomföra autogirot om det inte finns tillräckligt med pengar på ditt löpande konto. Om ett autogiro returneras på grund av otillräckliga medel på det löpande kontot, på grund av en obefogad invändning från kontoinnehavaren eller på grund av att det löpande kontot upphör att gälla, kommer du att vara i dröjsmål även utan en separat påminnelse, såvida inte autogirot returneras på grund av omständigheter som du inte är ansvarig för. TeamBank AG kan kräva eventuella kostnader som din bank debiterat TeamBank AG för en returdebitering som du är ansvarig för som skadestånd och du måste ersätta dessa kostnader. Du förbehåller dig rätten att bevisa för TeamBank AG att du har lidit mindre skada eller ingen skada alls. Om du är i dröjsmål har TeamBank AG rätt att ta ut en rimlig påminnelseavgift eller dröjsmålsränta med fem procentenheter över Europeiska centralbankens basränta för varje påminnelse. På grund av de höga kostnader som är förknippade med en returdebitering ber vi dig att inte invända mot SEPA-debitering vid hävning av köpekontraktet, retur eller reklamation. I dessa fall kommer betalningen att återföras i samförstånd med handlaren genom att motsvarande belopp överförs tillbaka eller genom att en kreditnota utfärdas.


11. Hotjar

Den här webbplatsen använder Hotjar, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Hotjar Ltd ("Hotjar"). Den används för att anonymt registrera hur slumpmässigt utvalda enskilda besökare interagerar med webbplatsen. Detta skapar en logg över till exempel musrörelser och klick i syfte att identifiera potentiella förbättringar av respektive webbplats. Hotjar använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. För att utesluta en direkt personlig referens lagras och behandlas IP-adresser endast anonymt. Dessutom utvärderas information om operativsystem, webbläsare, inkommande och utgående referenser (länkar), geografiskt ursprung samt upplösning och typ av enhet för statistiska ändamål. Denna information är inte personlig och kommer inte att vidarebefordras till tredje part av oss eller Hotjar. Om du inte vill bli registrerad kan du avaktivera detta på alla internetsidor som använder Hotjar genom att ställa in DoNotTrack-huvudet i din webbläsare. Du hittar mer information på: https://www.hotjar.com/opt-out.


12. Slutbestämmelser

(1) Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor skulle vara ogiltiga ska detta inte medföra att övriga bestämmelser i dessa allmänna villkor blir ogiltiga. Den ogiltiga bestämmelsen ska ersättas av den relevanta lagstadgade bestämmelsen.

(2) Förbundsrepubliken Tysklands lag ska tillämpas på dessa allmänna villkor och alla rättsförhållanden mellan Hello-Oskar.se och kunden, med uteslutande av FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor.

(3) Vid alla tvister som uppstår i samband med avtalsförhållandet ska, om kunden är en registrerad näringsidkare, en offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig specialfond, talan väckas vid den domstol som är behörig för det registrerade kontoret för Hello-Oskar.se:s affärsfilial. I den utsträckning som lagen tillåter ska detta också gälla om kunden inte har någon allmän domstol i Tyskland, om kunden har flyttat sin hemvist eller sitt vanliga uppehållstillstånd utomlands efter det att avtalet ingåtts eller om hans hemvist eller vanliga uppehållstillstånd är okänt vid tidpunkten för väckandet av talan. Hello-Oskar.se ska också ha rätt att väcka talan vid kundens huvudkontor.


Status för de allmänna villkoren: Version 3.9 / 30.09.2015


GIS House and Garden Internet Shop GmbH

Ledning: Trutz von Klodt, Nico Kruse

Rathausstrasse 4

20095 Hamburg

support@hello-oskar.se

Tyskland

Ansökan från Hamburg HRB

VAT-Ident-No. DE343793560

Skatt nr 48/731/05602


Tvistlösning online i enlighet med artikel 14.1 i ODR-förordningen: Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (OS), som du hittar på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.