Personlig rådgivning:
0812111663

Integritetspolicy


Tack för att du besöker webbplatsen skapad av GIS House and Garden Internet Shop GmbH (nedan även kallad "vi" / "oss"). Skyddet av dina uppgifter är mycket viktigt för oss. I det följande vill vi informera dig om i vilken utsträckning och i vilket syfte vi samlar in och behandlar personuppgifter från dig via webbplatsen hello-oskar.se.


I.               


Ansvar/kontakt

GIS House and Garden Internet Shop GmbH, Rathausstr. 4, 20095 Hamburg, Tyskland, är ansvarig för insamling, behandling och användning av personuppgifter i enlighet med den tyska dataskyddsförordningen (DSGVO) och är även tjänsteleverantör i enlighet med den tyska telemedielagen (TMG). Med denna dataskyddsinformation uppfyller vi följaktligen våra informationsskyldigheter avseende typ, omfattning och ändamål för behandlingen av personuppgifter enligt artikel 12-14 i DSGVO. 

Om du vill kontrollera och uppdatera dina personuppgifter eller har frågor om dataskydd på vår webbplats kan du när som helst kontakta oss via vår angivna e-postadress info@hello-oskar.se eller per post till ovanstående adress.


II.             


Föremål för informationsskyldigheten

Med personuppgifter avses all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person; en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en online-identifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Detta omfattar till exempel uppgifter som namn, postadress, e-postadress eller telefonnummer, men också, enligt gällande rättspraxis, användningsuppgifter som din IP-adress.

Behandling är varje åtgärd eller uppsättning åtgärder som vidtas med personuppgifter, oavsett om det sker på automatisk väg eller inte, såsom insamling, registrering, organisering, arkivering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller annat tillgängliggörande, justering eller kombination, begränsning, radering eller förstöring.


III.            


Förfaranden för databehandling på hello-oskar.se

Omfattningen och typen av insamling, behandling och användning av dina personuppgifter skiljer sig åt beroende på om du kontaktar oss via vår webbplats och använder våra verktyg och funktioner som erbjuds på webbplatsen eller om du använder vår webbplats enbart i informationssyfte.


1. Insamling med ditt aktiva deltagande.

Vi samlar in och lagrar dina personuppgifter i samband med användningen av denna webbplats om du självmant lämnar dem till oss. Vi använder sådana personuppgifter utan separat samtycke uteslutande för att kunna behandla din respektive förfrågan. Det är alltid ditt fria beslut om du ger oss dina uppgifter för de aktuella ändamålen. I den mån din begäran tillåter det, kan du också uppträda anonymt eller med hjälp av en pseudonym. I princip kommer vi endast att lagra dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att behandla din begäran, såvida vi inte har laglig rätt eller skyldighet att lagra dem längre.

I det följande vill vi informera dig om databehandling inom ramen för de kontaktytor som erbjuds dig på vår webbplats. I detta avseende kan du när som helst hävda dina rättigheter som registrerad person (se avsnitt 5).


1.1 Förfrågningar via kontaktformuläret eller via e-post

Om du kontaktar oss via ett av våra kontaktformulär eller via e-post godkänner du genom att trycka på knappen "Skicka" att vi behandlar dina uppgifter i syfte att behandla din förfrågan som uttryckts via kontaktformuläret (artikel 6.1 a) DSGVO). Samtidigt har vi ett legitimt intresse av att kontrollera och besvara din förfrågan i syfte att tillhandahålla god kundservice (rättslig grund: artikel 6.1 f) DSGVO). Beroende på det enskilda fallet omfattar detta särskilt följande personuppgifter:

  • För- och efternamn
  • Titel
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Meddelande i textfältet (beroende på vilken post som avses).

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke eller invända mot användningen av dina uppgifter. För detta ändamål kan du skicka ett e-postmeddelande till info@hello-oskar.se. Vi kommer då omedelbart att sluta behandla dina uppgifter för att svara på din begäran och radera dina uppgifter, såvida vi inte har laglig rätt eller skyldighet att fortsätta lagra dina uppgifter.


1.2 Nyhetsbrev

Vi erbjuder ett nyhetsbrev på hello-oskar.se, som informerar dig om nyheter om produkter, tjänster och kampanjer från vår affärsverksamhet. När du registrerar dig för nyhetsbrevet med hjälp av kryssrutan och bekräftar följande samtyckestext samlar vi in din e-postadress (obligatorisk), titel, förnamn, efternamn och kön (frivillig).


Jag samtycker till att House and Graden Internet Shop GmbH lagrar och behandlar min e-postadress och i förekommande fall den frivilligt lämnade informationen för att skicka nyhetsbrevet med nyheter om produkter, tjänster och kampanjer från hello-oskar.se i enlighet med detta meddelande om dataskydd. Vi använder tjänsten från e-postmarknadsföringsföretaget CleverReach för att genomföra prenumeration och avregistrering av nyhetsbrevet, utskick av nyhetsbrevet och tillhörande användningsanalyser. Detta samtycke kan när som helst återkallas av mig.


 Insamlingen av din e-postadress följer inledningsvis vårt legitima intresse av att skicka dig ett bekräftelsemail till den angivna e-postadressen efter registreringen för att genomföra det lagligt obligatoriska dubbla opt-in-förfarandet (rättslig grund: Art. 6 § 1 f) DSGVO), där vi ber dig bekräfta att du faktiskt har begärt att få nyhetsbrevet skickat. Om du bekräftar registreringen kommer nyhetsbrevet att skickas permanent till din e-postadress på grundval av detta rättsligt giltiga samtycke (rättslig grund: artikel 6.1 a i DSGVO) och vi kan använda den frivilligt lämnade informationen för personalisering och val av lämpliga produkter. Om du däremot inte bekräftar registreringen kommer din registrering att raderas automatiskt om det enligt vår erfarenhet inte längre kan förväntas att det dubbla opt-in-förfarandet ska slutföras med framgång. Under tiden har du också möjlighet att invända mot lagringen av dina uppgifter, t.ex. genom att skicka ett meddelande till info@hello-oskar.se, varefter vi raderar dina uppgifter. För att dokumentera inlämnandet av din samtyckesförklaring lagrar vi din IP-adress och tidpunkten för registrering och bekräftelse i dubbel opt-in-förfarandet.


Vi använder tjänsteleverantören Mailchimp, som drivs av Rocket Science Group, för att genomföra registreringsprocessen, utformningen av nyhetsbrevets innehåll, dess utskick och resonansanalysen av vårt nyhetsbrev. För detta ändamål har vi ingått ett avtal med Mailchimp om uppdragsbehandling i enlighet med artikel 28 i DSGVO, vilket säkerställer att Mailchimp behandlar dina personuppgifter uteslutande i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Om du prenumererar på ett av våra nyhetsbrev kommer din e-postadress och, i förekommande fall, andra personuppgifter som du lämnat till oss för att anpassa nyhetsbrevet att lagras på Mailchimp:s servrar Mailchimp använder endast den senaste tekniken för att upprätthålla datasäkerheten och kommer inte att behandla dina uppgifter för sina egna syften, i synnerhet inte vidarebefordra dem till tredje part eller skriva till dig i sitt eget namn. CleverReach använder dessa uppgifter för att skicka vårt nyhetsbrev och för att analysera användarnas beteende när de tar emot nyhetsbrevet. I samband med användningsanalysen samlar Mailchimp in teknisk information, särskilt om den webbläsare som används, IP-adressen och tidpunkten för hämtning. Mailchimp fastställer om och när ett nyhetsbrev eller länkar i det öppnas. Denna information används uteslutande för att bättre bedöma förväntningarna hos mottagarna av nyhetsbrevet och för att anpassa innehållet i enlighet med detta. Du kan se Mailchimps aktuella integritetspolicy här. Vi använder Mailchimps tjänster som orderbehandlare på grundval av den juridiskt tillåtna grunden från artikel 6.1 f) DSGVO. Vårt överordnade legitima intresse här är det centralt samordnade erbjudandet av ett nyhetsbrev som både är lagligt överensstämmande och optimerat för specifika intressen av en professionell leverantör, vilket gör databehandling på uppdrag nödvändig. Du kan invända mot användningen av Mailchimp (artikel 21 i DSGVO). I detta fall kan vi dock inte längre skicka nyhetsbrevet till dig av tekniska och organisatoriska skäl. Om du inte längre vill få nyhetsbrevet kan du när som helst återkalla det samtycke som ligger till grund för sändningen av nyhetsbrevet (artikel 7.3 i DSGVO) och därmed avregistrera dig. För att göra detta klickar du på länken som finns i varje nyhetsbrev. Du kommer då att guidas genom processen för avregistrering. Alternativt kan du också skicka oss din återkallelse via e-post till info@hello-oskar.se.


1.4 Onlinechatt

För att kunna ge våra kunder individuell rådgivning erbjuder vi en livechattfunktion. Om du kontaktar oss via vår onlinechatt är det upp till dig om du ger oss personuppgifter under rådgivningen via chattfunktionen. Om du gör det kommer vi endast att använda uppgifterna för att ge dig den begärda tjänsten och för att behandla din förfrågan. Vi raderar uppgifterna när de inte längre behövs för att behandla din begäran. Den rättsliga grunden för denna databehandling är artikel 6.1 f) i DSGVO. Om din begäran kräver ytterligare lagring och behandling av uppgifterna efter att chatten har behandlats kan du när som helst invända mot denna databehandling, varefter vi kommer att upphöra med den fortsatta behandlingen av din begäran och omedelbart radera de uppgifter som innehas för detta ändamål. Du kan meddela oss din invändning till exempel på info@hello-oskar.se.   

För att kunna erbjuda dig en chatt på en professionell och ekonomiskt rimlig grund använder vi molntjänsten för kundtjänstplattformen Zendesk Inc, 989 Market Street #300, San Francisco, California 94102 ("Zendesk"). Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 f) i DSGVO. I den mån Zendesk får tillgång till personuppgifter behandlar Zendesk dessa uppgifter uteslutande i enlighet med våra instruktioner och för vår räkning och inte för egna syften. Uppgifterna lagras uteslutande på servrar inom EU/EES. För att säkerställa överensstämmelse med kraven för uppdragsbehandlingsförhållanden enligt artikel 28 i DSGVO har vi ingått ett motsvarande uppdragsbehandlingsavtal med Zendesk. Du kan också hitta mer information om Zendesk:s dataskyddskonforma behandling av dina uppgifter på https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/.


1.5 Kundkonto

När du registrerar ett kundkonto samlar vi in följande uppgifter:

  • För- och efternamn
  • E-postadress
  • Kön (frivilligt)
  • Titel (frivilligt)

Inom detta kundkonto har du möjlighet att lagra ytterligare uppgifter (t.ex. betalnings- och leveransuppgifter) för dina köp. Vi lagrar de uppgifter som lämnas vid registreringen och som lagras i kundkontot (t.ex. betalningsuppgifter, leveransadress, orderhistorik) enbart för att kunna erbjuda dig tjänsten kundkonto, som gör det möjligt för dig att enkelt lägga beställningar i webbutiken enligt beskrivningen under 1.6 nedan. Detta följer vårt legitima intresse av att erbjuda dig en så okomplicerad beställningstjänst som möjligt (rättslig grund: Art. 6 § 1 f) DSGVO). Du kan när som helst göra invändningar mot detta, till exempel genom att själv radera ditt kundkonto, ta bort lagrade uppgifter eller skicka oss ett e-postmeddelande till info@hello-oskar.se.

Om du i samband med registreringen med ett användarkonto också vill registrera dig för nyhetsbrevet genom att klicka på motsvarande kryssruta, sker detta på grundval av den process som beskrivs under 1. c).


1.6 Beställning i webbutiken

Om du vill göra en beställning i vår webbshop är det för att avtalet ska kunna ingås och genomföras nödvändigt att du lämnar dina personuppgifter (särskilt för- och efternamn, adress, betalningsuppgifter) eller använder de uppgifter som finns lagrade på ditt kundkonto och som vi behöver för att behandla din beställning. Vi behandlar de uppgifter som du lämnar för att behandla din beställning. I detta sammanhang överlämnar vi de uppgifter som krävs för avsändning till logistikföretag (t.ex. DHL) och företag för övervakning av försändelser (t.ex. Zenfulfillment GmbH) så att vi kan leverera de varor som beställts av oss till dig, när som helst spåra denna leverans och även ge dig bästa möjliga kundvård under leveransen. Om du bestämmer dig för att genomföra din betalning via någon av de erbjudna betaltjänstleverantörerna (t.ex. Paypal, Payolution, BS Payone) kommer vi att vidarebefordra de uppgifter som krävs för detta till respektive betaltjänstleverantör. Du kan vanligtvis få mer information om databehandlingen hos respektive betaltjänstleverantör på deras webbplats. Den databehandling som beskrivs för behandling av beställningar i vår webbshop utförs på grundval av artikel 6.1 b) DSGVO för att genomföra avtal.

Dessutom använder vi ditt för- och efternamn samt din e-postadress som samlats in i samband med beställningar i webbutiken för att med jämna mellanrum informera dig via e-post om erbjudanden som liknar din beställning, i synnerhet om nya produkter. På detta sätt upprätthåller vi vår kundrelation med dig. Detta är vårt legitima intresse. Den rättsliga grunden för motsvarande användning av dina uppgifter är artikel 6.1 f) DSGVO. Om du inte längre vill få e-post från oss i framtiden kan du när som helst motsätta dig detta genom att skicka ett informellt meddelande till oss. Detta medför inga andra kostnader än överföringskostnader. För detta ändamål skriver du helt enkelt ett e-postmeddelande till info@hello-oskar.se. Vi kommer då inte att skicka några fler e-postmeddelanden av detta slag till dig.


2. Undersökning av tekniska processer och program.  


 2.1 Funktionella syften

När du använder vår webbplats enbart i informationssyfte samlar vi in och använder de åtkomstuppgifter som din webbläsare automatiskt överför till oss och lagrar dem i en så kallad loggfil på servern. Dessa uppgifter omfattar klientens filförfrågan, datum och tid för sidförfrågan, hur väl sidförfrågan lyckades, mängden överförda uppgifter, vilken typ och version av webbläsare du använder, ditt operativsystem, den IP-adress som din leverantör har tilldelat dig och den webbplats från vilken du besöker oss. Dessa uppgifter är tekniskt nödvändiga för att vår webbplats ska fungera på webbservern. Dessutom är den kortvariga lagringen av loggfiler relevant för att i efterhand klargöra försök till angrepp på webbservrar eller eventuellt missbruk Vårt legitima intresse av denna databehandling är därför att kunna erbjuda dig våra tjänster på grundval av dessa omständigheter (rättslig grund: art. 6.1 f) DSGVO) och kommer att raderas när de inte längre behövs för detta ändamål.


2.2 Kakor

På vår webbplats används så kallade cookies. Cookies är textfiler som lagras i din webbläsare när du besöker vår webbplats och samlar in information om din användning av vår webbplats. Denna information hjälper oss att bättre förstå användarnas behov och det tekniska beteendet på vår webbplats för att på grundval av denna information förbättra webbplatsens innehåll, användbarhet och funktionalitet. Cookies skadar inte din dator och innehåller inga virus. De cookies som används på hello-oskar.se är huvudsakligen så kallade sessionscookies, som automatiskt raderas när du stänger webbläsaren. Dessa cookies skapar ett så kallat sessions-ID för din webbläsare, med vilket olika förfrågningar från din webbläsare kan hänföras till en session, så att du kan kännas igen när du återvänder till vår webbplats med webbläsaren. Detta kan till exempel användas för att lagra innehållet i din varukorg eller din inloggning till ditt användarkonto. Sessionscookies raderas när du loggar ut eller stänger din webbläsare. Du har möjlighet att ställa in din webbläsare så att dessa cookies inte lagras alls eller så att cookies raderas i slutet av din internetsession. Observera dock att du i detta fall kanske inte kan använda alla funktioner på våra webbplatser.


2.2.1 Webbanalyscookies

Vi använder webbanalystjänster för vår webbplats. Webbanalystjänsterna använder cookies som gör det möjligt att utvärdera ditt användarbeteende på hello-oskar.se enligt följande:


2.2.1.1 Hotjar

Vi använder analystjänsten Hotjar från Hotjar Ltd, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa ("Hotjar") för att förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Webbanalys via Hotjar gör det möjligt för oss att spåra rörelser på de webbplatser där Hotjar används (så kallad "heat mapping"). Hotjar-tjänsten kan känna igen din webbläsare, registrera användarbeteende genom mus- och rullningsrörelser och tangenttryckningar samt enhetstyp, geografisk plats och språkinställningar på de webbplatser där du rör dig och skapa pseudonymiserade användningsprofiler på grundval av detta. Någon ytterligare personlig identifiering av användaren sker inte vid något tillfälle. Det sker inte heller någon kombination med andra personuppgifter. Den information som genereras överförs till Hotjars servrar i Irland och lagras där i högst 365 dagar. Hotjar behandlar uppgifterna uteslutande för vår räkning och enligt våra instruktioner och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. För att säkerställa detta har vi ingått ett avtal om uppdragsbehandling med Hotjar i enlighet med artikel 28 i DSGVO. 

Du kan när som helst invända mot insamling och behandling av uppgifter via Hotjar med verkan för framtiden. Du kan göra detta i synnerhet genom att ställa in en opt-out-cookie för Hotjar-tjänsten. Du hittar detaljerade instruktioner om hur du gör detta på http://www.hotjar.com/opt-out. Dessutom har du möjlighet att använda en "Do Not Track-rubrik" för att förhindra webbanalys av Hotjar-tjänsten så att inga uppgifter om din internethistorik registreras. Detta är en inställning som stöds av alla vanliga webbläsare i aktuella versioner. För att göra detta skickar din webbläsare en begäran till Hotjar med instruktioner om att avaktivera spårningen av respektive användare. Om du använder vår webbplats med olika webbläsare och/eller slutenheter måste du utföra ovanstående steg separat för varje webbläsare eller slutenhet. Ytterligare information om dataskydd finns på http://www.hotjar.com/privacy. Om du har några frågor kan du också kontakta Hotjars dataskyddsombud direkt: support@hotjar.com.


2.2.1.2 Google Universal Analytics

På hello-oskar.se används Google Universal Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Universal Analytics använder cookies. Eftersom vi har ställt in användningen av verktyget så att inget användar-ID tilldelas dig, tilldelas dina data, sessioner och interaktioner inte till ett användar-ID som skapas pseudonymt över de använda slutenheterna. Ditt användningsbeteende utvärderas därför inte över olika enheter på grundval av ett sådant användar-ID. Den information som genereras av cookies om din användning av våra webbplatser överförs regelbundet till en Google-server i USA och lagras där. På grund av aktiveringen av IP-anonymisering ("IP-maskning") på vår webbplats kommer din IP-adress dock att förkortas i förväg av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas endast där. I dessa fall har Google anslutit sig till sekretesskyddet mellan EU och USA. Den IP-adress som din webbläsare överför som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra uppgifter från Google. Google använder den information som erhålls genom användningen av cookies på våra vägnar för att analysera din användning av vår webbplats, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att förse oss med andra tjänster i samband med webbplats- och internetanvändning. Detta är vårt legitima intresse av att behandla uppgifter genom att anlita Google som personuppgiftsbiträde (rättslig grund: artikel 6.1 f) i DSGVO). Vi har ingått ett motsvarande avtal om uppdragsbehandling med Google i enlighet med artikel 28 i DSGVO, vilket säkerställer att Google behandlar dina personuppgifter uteslutande för vår räkning, strikt bunden av instruktioner och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Vi vill dock påpeka att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen fullt ut. Dessutom kan du förhindra att Google samlar in och behandlar de uppgifter som beskrivs ovan genom att ladda ner och installera ett webbläsarplugin som finns tillgängligt här. Dessutom kan du här få en opt-out-cookie, genom att installera den kan du förhindra att Google samlar in uppgifter, vilket är särskilt användbart i de fall då tillägget för avaktivering inte fungerar, t.ex. på mobila enheter. Om du använder vår webbplats med olika webbläsare/slutenheter måste du förhindra de beskrivna stegen för alla webbläsare/slutenheter. Ytterligare information om dataskydd vid användning av Google Universal Analytics finns på https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=de&ref_topic=6010376. Ytterligare information om dataskydd vid användning av Googles tjänster finns också på följande länkar:


www.google.com/analytics/terms/de.html


www.google.de/intl/de/policies/

 

2.2.1.3 DoubleClick från Google

På vår webbplats använder vi även marknadsföringsverktyget DoubleClick by Google. DoubleClick använder cookies för att visa annonser som är relevanta för användarna, för att förbättra kampanjernas resultatrapporter eller för att förhindra att en användare ser samma annonser mer än en gång. Google använder ett cookie-ID för att registrera vilka annonser som visas i vilken webbläsare och kan därmed förhindra att de visas mer än en gång. DoubleClick kan dessutom använda cookie-ID för att registrera så kallade konverteringar som är relaterade till annonsförfrågningar. Detta är till exempel fallet när en användare ser en DoubleClick-annons och senare ringer upp annonsörens webbplats med samma webbläsare och köper något där. Enligt Google innehåller DoubleClick-cookies ingen personlig information.

På grund av de marknadsföringsverktyg som används upprättar din webbläsare automatiskt en direkt anslutning till Googles server. Vi har inget inflytande över omfattningen och den fortsatta användningen av de uppgifter som Google samlar in genom att använda detta verktyg och informerar dig därför enligt vårt kunskapsläge: Genom integreringen av DoubleClick får Google information om att du har ringt upp motsvarande del av vår webbplats eller klickat på en annons från oss. Om du är registrerad i en Google-tjänst kan Google tilldela besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte har loggat in är det möjligt att leverantören får och lagrar din IP-adress. Du kan förhindra deltagande i denna spårningsprocess på olika sätt: a) genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet med detta, i synnerhet innebär borttagandet av cookies från tredje part att du inte får några annonser från tredje part, b) genom att inaktivera cookies för konverteringsspårning genom att ställa in din webbläsare så att den blockerar cookies från domänen www.googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads, varvid denna inställning kommer att raderas när du raderar dina cookies, c) genom att avaktivera de intressebaserade annonserna från de leverantörer som ingår i självregleringskampanjen "About Ads" via länken http://www.aboutads.info/choices, varvid denna inställning kommer att raderas när du raderar dina cookies, d) genom att permanent avaktivera dem i webbläsarna Firefox, Internetexplorer eller Google Chrome via länken http://www.google.com/settings/ads/plugin. Vi vill påpeka att du i detta fall kanske inte kan använda alla funktioner i detta erbjudande fullt ut. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är artikel 6.1 f i DSGVO. Ytterligare information om DoubleClick by Google finns på https://www.google.de/doublecklick och http://support.google.com/adsense/answer/2839090, samt om dataskydd hos Google i allmänhet: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Alternativt kan du besöka webbplatsen för Network Advertising Initiative (NAI) på http://www.networkadevrtising.org. Google har anslutit sig till Privacy Shield mellan EU och USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

2.2.2 Plug-in för sociala medier

På hello-oskar.se används plugins från sociala medier med vilka du kan rekommendera erbjudanden på hello-oskar.se till dina vänner och bekanta. Via plug-in:n erbjuder vi dig därför möjligheten att interagera med dina kontakter i motsvarande sociala nätverk, så att du kan utvärdera vårt erbjudande och vi kan förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. Detta är vårt legitima intresse. Den rättsliga grunden för användningen av insticksprogrammet är artikel 6.1 f) DSGVO.

Plugins är vanligtvis märkta med en logotyp för respektive leverantör. För att ge dig en så omfattande datakontroll som möjligt visar vi gråmarkerade bilder av respektive funktion (Facebook Gilla-knappen, Google +1, Twitter-knappen) i stället för själva den sociala plug-in-modulen när sidan laddas. Endast genom att klicka på kryssrutan bredvid ikonerna aktiveras datautbytet genom att respektive plug-in laddas med webbplatsen. I detta fall får du din webbläsare att upprätta en anslutning till servrarna för respektive socialt nätverk och överföra användningsuppgifter till respektive operatör av det sociala medienätverket. Om du aktiverar en plug-in med ditt klick, överförs det faktum att du har ringt upp den relevanta sidan i vårt online-erbjudande och sådana uppgifter till operatörerna av sociala medier som samlas in i samband med informationsuppringningen av en webbplats (se avsnitt 2.1 ovan). Vi har inget inflytande över de insamlade uppgifterna och förfarandena för databehandling, och vi känner inte heller till den fulla omfattningen av datainsamlingen, ändamålen med behandlingen och lagringsperioderna. Vi har inte heller någon information om hur de insamlade uppgifterna kan raderas av plug-in-leverantören. Pluginleverantören lagrar de uppgifter som samlats in om dig som en användningsprofil och använder dessa för reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsbaserad utformning av sin webbplats. En sådan utvärdering görs särskilt (även för användare som inte är inloggade) för att visa behovsbaserad reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att motsätta dig skapandet av dessa användarprofiler, varvid du måste kontakta respektive leverantör av insticksprogram för att utöva denna rätt.

Dataöverföringen sker oavsett om du har ett konto hos plug-in-leverantören eller om du är inloggad där. Om du är inloggad hos plug-in-leverantören kommer dina uppgifter som samlats in via plug-in-modulen att tilldelas direkt till ditt användarkonto hos plug-in-leverantören. Om du klickar på den aktiverade knappen och t.ex. länkar till sidan, sparar plug-in-leverantören även denna information i ditt användarkonto och kan även dela den offentligt med dina kontakter. Vi rekommenderar att du regelbundet loggar ut efter att ha använt ett socialt nätverk, men särskilt innan du aktiverar knappen, eftersom du på så sätt kan undvika att din profil tilldelas en uppgift hos plug-in-leverantören. Ytterligare information om syftet och omfattningen av insamlingen av uppgifter och dess behandling av plug-in-leverantören finns i dataskyddsdeklarationerna för de sociala plug-in-leverantörer som anges nedan. Där får du också ytterligare information om dina rättigheter i detta avseende och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet.


2.2.2.1 Facebook

Facebook Inc, 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA. Ytterligare information om datainsamling finns på: http://www.facebook.com/policy.php, http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook har anslutit sig till EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


2.2.2.2 Twitter

Twitter, Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA. På http://twitter.com/account/settings har du möjlighet att ändra dina sekretessinställningar. Mer information finns i Twitters integritetspolicy på https://twitter.com/de/privacy. Twitter har anslutit sig till EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


2.2.2.3 Google Plus

Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ytterligare information om denna plug-in finns i informationen om dataskydd för Google Plus på https://policies.google.com/privacy?hl=de. Google har anslutit sig till EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


3. Överföring av uppgifter

Utöver de verktyg och funktioner som används på hello-oskar.se måste vi lämna vidare vissa uppgifter till tredje part för att kunna bedriva vår verksamhet i strikt överensstämmelse med tillämplig dataskyddslagstiftning:

När det gäller innehållsrelaterad teknisk support och utformning av vår online-närvaro samt integrering av online-enkäter på vår webbplats kan det vara nödvändigt för externa tjänsteleverantörer att få tillgång till personuppgifter (i synnerhet leverantörer av IT-tjänster). I detta fall sker hanteringen av personuppgifter uteslutande enligt våra uttryckliga instruktioner och på grundval av ett avtal om uppdragsbehandling i enlighet med artikel 28 i DSGVO, genom vilket tjänsteleverantören garanterar oss tillhandahållande av tjänster i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Inblandningen av professionella leverantörer av dessa tjänster är uttryckligen föreskriven i lag i vårt legitima intresse att professionalisera vårt erbjudande till dig och att kunna erbjuda det på ett kommersiellt rimligt sätt (rättslig grund: artikel 6.1 f) DSGVO). I detta fall förblir vi ansvariga för skyddet av dina uppgifter.

Vi förbehåller oss också rätten att lämna ut dina personuppgifter om vi bevisligen är skyldiga att göra det enligt lag eller om myndigheter eller brottsbekämpande organ kräver att vi gör det på ett rättsligt korrekt sätt.


4. Platsen för databehandling och datasäkerhet

Behandlingen av dina uppgifter sker huvudsakligen i Tyskland. Dina uppgifter överförs till ett land utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet endast om en adekvat skyddsnivå enligt artikel 45 ff. DSGVO ges. Uppgifter som samlas in på vår webbplats kan på denna grund överföras till USA (Facebook inc., Twitter Inc., Google Inc., Zendesk Inc.). För att skydda dina uppgifter från obehörig åtkomst och missbruk har vi vidtagit omfattande, toppmoderna tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i enlighet med den europeiska dataskyddslagstiftningen (art. 32 DSGVO).


5. Rättigheter för den registrerade (information om lagrade uppgifter, korrigering av uppgifter, återkallelse, blockering, radering, begränsning, överförbarhet) och kontaktpersoner

Du kan när som helst och kostnadsfritt begära information om de lagrade uppgifternas omfattning, ursprung och mottagare samt syftet med lagringen (artikel 15 DSGVO). Du kan när som helst begära att felaktiga uppgifter korrigeras (artikel 16 i DSGVO). Dessutom har du möjlighet att få de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format (artikel 20 DSGVO).

Du kan invända mot användningen av dina personuppgifter i framtiden (artikel 21 i DSGVO), kräva partiell eller fullständig radering (artikel 17 i DSGVO), begränsning av behandlingen eller blockering (artikel 18 i DSGVO). Vi kommer att undersöka detta krav och i den mån det inte finns någon annan rättslig grund för fortsatt behandling kommer vi att uppfylla det. Vi kommer att informera dig om resultatet. Oavsett detta har du rätt att när som helst lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av personuppgifter om dig strider mot GDPR (artikel 77.1 i GDPR).

I regel är det inte nödvändigt att följa ett särskilt formulär för att hävda dina dataskyddsrättigheter; du kan till exempel skriva till oss via e-post på info@hello-oskar.se.